بعضی از افراد از زمان تولد به بعد دچار اختلالات بینایی می شوند که پس از برسی ها اولیه توسط متخصص و جراح چشم و یا بینا سنج تعیین می گردد که پس از معاینات نمره چشم شخص قادر به استفاده  می باشد که جهت مورد استفاده به صورت تخصصی شخص عینک ساز با تخصص خود و سوابق مشاوره ای در انواع شیشه های تک دید و دودید که  صورت تدریجی یا تخصصی و حرفه ای در اختیار بیمار قرار دهد که شخص استفاده کننده از عدسی های فوق که در حیطه ی شغلی یا تخصصی دید بهتر و جلوگیری از آسیب های جدی مورد استفاده قرار گیرد .

عدسی عینک :